1. Bài tập về: " Các thì trong Tiếng Anh"

  Thảo luận trong 'Bài tập ngữ pháp' bắt đầu bởi phuocanhvthg, 20/5/11. | Lượt Xem: 14290 | Đã có: 8 bình luận
  Như đã hẹn, sau khi các bạn đã tham khảo xong phần "Các thì trong tiếng Anh" . Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện lại những gì đã nói.

  Mỗi lần tôi sẽ đưa ra 5 ví dụ dưới dạng bài tập trắc nghiệm với 4 chọn lựa kèm theo. Nhưng yêu cầu khi trả lời các bạn hãy phân tích vì sao mình chọn đáp án đó, hầu có thể giúp các bạn nắm rõ hơn vấn đề.

  Ví dụ: The moon____________ round the earth.

  A. GO B. GOES C. WENT D. TO GO

  ==> Đáp án là B) ở thì hiện tại vì đây là hành động mô tả một sự thật không thể thay đổi. Không chọn A) vì The moon ở ngôi thứ 3 số ít, nên động từ chính phải thêm S hoặc ES.
                

 2. Click Like Dưới Đây Để Nhận Bài Mới Từ Truyenky.vn Trên Facebook của bạn:

 3. phuocanhvthg

  Tác giả: phuocanhvthg

  Bài viết: 1,005
  Đã được thích:
  306
  #1
  1 person likes this.
 4. phuocanhvthg

  phuocanhvthg

  Bài tập số 1

  1. At nine o'clock yesterday morning we ________________ for the bus.

  A. wait B. waiting C. was waiting D. were waiting

  2. At this time tomorrow ___________________ over the Atlantic.

  A. we flying B. we 'll be flying C. we 'll fly D. we to fly

  3. Don't worry. I ___________________ be here to help you.

  A. not B. will C. willn't D. won't

  4. "Let 's go! What 's taking you so long?"
  "I 'll be there as soon as I ______________ my keys."


  A. found B. will find C. find D. am finding

  5. My friend _____________ the answer to the question.

  A. is know B. know C. knowing D. knows
  #2
  2 thành viên thích bài này.
 5. phuocanhvthg

  phuocanhvthg

  Đáp án

  1. At nine o'clock yesterday morning we ________________ for the bus.

  A. wait B. waiting C. was waiting D. were waiting

  => Đáp án là D. were waiting, thì quá khứ tiếp diễn mô tả một hành động xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong quá khứ (At nine o'clock yesterday morning).

  2. At this time tomorrow ___________________ over the Atlantic.

  A. we flying B. we 'll be flying C. we 'll fly D. we to fly

  => Đáp án là B. we 'll be flying, thì tương lai tiếp diễn, mô tả một thời điểm trong tương lai (At this time tomorrow)

  3. Don't worry. I ___________________ be here to help you.

  A. not B. will C. willn't D. won't

  => Đáp án là B. will. Nếu xét về ngữ pháp thì chỉ có B và D là phù hợp. Nhưng trường hợp này xét về ngữ cảnh. Đáng lí ra trường hợp này chúng ta sử dụng Shall thì sẽ thấy một hành động chắc chắn hơn.

  4. "Let 's go! What 's taking you so long?"
  "I 'll be there as soon as I ______________ my keys."


  A. found B. will find C. find D. am finding

  => Đáp án là C. find, thì hiện tại không chỉ mô tả một hành động chỉ tại thời điểm hiện tại, mà còn một hành động xảy ra vào thời điểm khác trong tương lai hoặc mô tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, cả hiện tại và cả tương lai. Điểm này tôi có nói trong phần lưu ý của thì hiện tại. Sau as long as, when...là mô tả một hành động ngắn.

  5. My friend _____________ the answer to the question.

  A. is know B. know C. knowing D. knows

  => Đáp án là D. knows, vì sao? vì đây là một hành động chắc chắn.
  #3
  2 thành viên thích bài này.
 6. phuocanhvthg

  phuocanhvthg

  Bài số 2

  6. "When is Mr. Nam planning to retire?"
  "Soon, I think. He ___________ here for a long time. He 'll probably retire either next year or the year after that."


  A. has worked B. had been working C. has been working D. is working

  7. While I __________________ TV last night, a mouse ran across the floor.

  A. watch B. watched C. was watching D. am watching

  8. "Is it true that spaghetti didn't originate in Italy?"
  "Yes. The Chinese ____________________ spaghetti dishes for a long time before Marco Polo brought it back to Italy."


  A. have been making B. have made C. had been making D. made

  9. After Jessica ___________ her degree, she intends to work in her father 's company.

  A. will finish B. will have finished C. finishes D. is finishing

  10. By the time I go to bed tonight, I ___________________ my work for the day.

  A. will finish B. have finished C. will have finished D. finish
  #4
  2 thành viên thích bài này.
 7. phuocanhvthg

  phuocanhvthg

  Đáp án bài 2

  6. "When is Mr. Nam planning to retire?"
  "Soon, I think. He ___________ here for a long time. He 'll probably retire either next year or the year after that."


  A. has worked B. had been working C. has been working D. is working

  => áp án là C. has been working, thì hi?n t?i hoàn thành ti?p di?n, mô t? m?t hành d?ng v?n còn ti?p di?n cho d?n th?i di?m dang nói.

  7. While I __________________ TV last night, a mouse ran across the floor.

  A. watch B. watched C. was watching D. am watching

  => áp án là C. was watching, m?nh d? sau while là thì quá kh? ti?p di?n.

  8. "Is it true that spaghetti didn't originate in Italy?"
  "Yes. The Chinese ____________________ spaghetti dishes for a long time before Marco Polo brought it back to Italy."


  A. have been making B. have made C. had been making D. made

  => áp án là C. had been making, thì quá kh? hoàn thành ti?p di?n, mô t? m?t hành d?ng x?y ra trong quá kh? mà cho d?n th?i di?m mô t? v?n còn ti?p di?n.

  9. After Jessica ___________ her degree, she intends to work in her father 's company.

  A. will finish B. will have finished C. finishes D. is finishing

  => áp án là C. finishes, thìe hi?n t?i don còn mô t? m?t hành d?ng mà không nh?t thi?t ph?i x?y ra ngay lúc này, nhung ch?c ch?n nó s? x?y ra.

  10. By the time I go to bed tonight, I ___________________ my work for the day.

  A. will finish B. have finished C. will have finished D. finish

  => áp án là C. will have finished, th?i di?m mô t? là th?i di?m tuong lai "By the time", hành d?ng di?n ra là hành d?ng tru?c tuong lai. V?y nên th?i di?m mô t? dó ph?i là thì tuong lai hoàn thành "for the day".


  --------------------------

  Không bi?t có ai dã "hu?ng ?ng" th? làm các câu này chua. Nhung hy v?ng r?ng s? giúp ích du?c cho các b?n b?ng vi?c phân tích câu nhu v?y.

  N?u luu tâm hon các b?n s? th?y có m?t vài d?c trung cho các thì; dó là các tr?ng t? ch? th?i gian; ch?ng h?n khi nói d?n quá kh? thu?ng có các tr?ng t? nhu: yesterday, last time, ago... Khi nói d?n thì ti?p di?n thì thu?ng có th?i di?m c? th? nhu: at 8 pm yesterday, now, at 6 am tomorrow morning... Còn các thì hoàn thành thì có since, for, never, ever, yet...

  Hãy t?p thói quen phân tích các tru?ng h?p câu nhu v?y thì b?n s? th?y d? dàng hon. M?t kinh nghi?m khác là d?ng v?i d?ch sang ngôn ng? c?a chúng ta vì di?u dó d? gây nh?m l?n cho b?n khi làm bài t?p.

  S? có r?t nhi?u d?ng bài t?p cho các b?n ? trên các trang web, và cung r?t d? d? tìm ki?m.

  #5
  1 person likes this.
 8. meomeo_290

  meomeo_290

  giờ mình mới thấy có mục này>"<. up nữa đi bạn để mọi người cùng nhau nâng cao ngữ pháp tiếng anh nah^^
  #6
 9. phuocanhvthg

  phuocanhvthg

  Để mình cố gắng tìm thêm một số bài tập rùi update tiếp, hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi
  #7
 10. tholun

  tholun

 11. giabang

  giabang

  thank

  Thật bổ ích đang nhiều để các bạn cùng học nha
  #9